התחבר | משתמש חדש אורח/ת  
 

 

הסכם זכות שימוש במחירון עיט

 

בין: דלה מערכות ממוחשבות בע"מ (להלן דלה)

לבין: הלקוח / המשתמש בתוכנות דלה (להלן הלקוח)

 

 • היות ודלה הינה בעלת כל הזכויות בתוכנות עיט ובנתוני המחירון המוצגים בתוכנה (להלן המחירון),

 • והיות ודלה מעוניינת לתת ללקוח זכות שימוש בתוכנה ואפשרות להצגת נתוני מחירון,

 •  

 • והיות והלקוח קיבל זכות שימוש בתוכנות עיט לפי תנאים והתניות בהסכם נפרד לשימוש בתוכנה,

 • והיות והלקוח מעוניין להשתמש בתוכנה לצורך קבלת נתוני מחירון,

  ·       

  הוסכם והותנה בין הצדדים:

   

  א. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  ב. דלה רשאית להוסיף ולגרוע ממאגר המחירון מחירונים של יבואנים / יצרנים וכל גורם אחר שדלה תמצא לנכון לשלבו במאגר לפי שיקול דעתה הבלעדית בכל עת וללא הודעה מראש (להלן בעלי המחירון).

   

  ג. דלה תעדכן מעת לעת את האתר שלה בנתוני מחירונים מעודכנים בהתאם למחירונים שהיא תקבל מעת לעת מבעלי המחירון. כל הזכויות לנתוני המחירונים המופיעים באתר שייכים לדלה, ואין לעשות בהם כל שימוש זולת האמור במסמך זה.

   

  ד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל נתוני המחירון הינם באחריות בלעדית של בעל המחירון (לפי המופיע ברשומת הפריט לו שייך המחיר), ובצמוד לתאריך הרשום לכל מחיר. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלדלה אין כל אחריות לנתוני המחירון משום צורה שהיא, וכי הלקוח מוותר מראש על כל זכות לתביעה מדלה מכל סוג שהוא בהקשר לנתוני המחירון.

   

  ה. הלקוח מתחייב להתחבר לאתר דלה באינטרנט באמצעות תוכנת העיט ולבצע "הורדת נתונים מהאתר" לא פחות מפעם בשבוע (אלא אם יקבל הלקוח מדלה אישור שונה ובכתב).

   

  ו. הלקוח מתחייב שלא לבצע כל שינוי בקבצים ובנתונים מכל סוג שהוא, ובכלל זה הוספת קבצים, ביטול קבצים בדיסק בו מותקנת תוכנת העיט במחיצת AIT ובכל המחיצות הקשורות ל AIT. הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו כי כל הזכויות בקבצים ובתוכניות במחיצות אלו שייכות לדלה.

   

  ז. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבכל התחברות לאתר דלה להורדת נתונים, יתחלפו המחירונים הקיימים במחירונים חדשים, והמחירונים הישנים ימחקו, וכי ירשם באתר דלה נתוני השימוש שביצע הלקוח. בכל מקרה, בהתחברות הלקוח לאתר לא יועברו כל נתונים ממחשב הלקוח לאתר זולת נתוני ביצוע ההתחברות, ומונים לכמות השימוש במחירון.

   

  ח. בתמורה לשימוש בנתונים ישלם הלקוח לדלה בהתאם לנספח א' שכולל בין השאר: פקדון מראש, תשלום בגין כל תצוגה של מחיר, מועדי תשלום וכו'.

   

  ט. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שתנאי יסודי לשימוש בנתונים הוא תשלום לפי האמור בנספח א', וכי כל פיגור בתשלום האמור בנספח א' יגרום להפסקת זכותו של הלקוח להשתמש במחירון, ולא תהיה ללקוח כל עילה מכל סוג שהוא כנגד דלה.

   

  י. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש במחירון מותנה בקיום כל התנאים וההתניות לשימוש בתוכנת דלה (כאמור בהסכם נפרד), וכי הפרת התנאים לשימוש בתוכנה ע"י הלקוח או הפסקת זכותו של הלקוח מלהשתמש בתוכנת עיט, יפסיקו אוטומטית את זכותו של הלקוח להשתמש במחירון.

   

  יא. שימוש הלקוח במחירון, מהווה אישור הלקוח לכל תנאי ההסכם.

   

 

 

הסכם זכות שימוש במחירון עיט

 

בין: דלה מערכות ממוחשבות בע"מ (להלן דלה)

לבין: הלקוח / המשתמש בתוכנות דלה (להלן הלקוח)

 

 • היות ודלה הינה בעלת כל הזכויות בתוכנות עיט ובנתוני המחירון המוצגים בתוכנה (להלן המחירון),

 • והיות ודלה מעוניינת לתת ללקוח זכות שימוש בתוכנה ואפשרות להצגת נתוני מחירון,

 •  

 • והיות והלקוח קיבל זכות שימוש בתוכנות עיט לפי תנאים והתניות בהסכם נפרד לשימוש בתוכנה,

 • והיות והלקוח מעוניין להשתמש בתוכנה לצורך קבלת נתוני מחירון,

  ·       

  הוסכם והותנה בין הצדדים:

   

  א. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  ב. דלה רשאית להוסיף ולגרוע ממאגר המחירון מחירונים של יבואנים / יצרנים וכל גורם אחר שדלה תמצא לנכון לשלבו במאגר לפי שיקול דעתה הבלעדית בכל עת וללא הודעה מראש (להלן בעלי המחירון).

   

  ג. דלה תעדכן מעת לעת את האתר שלה בנתוני מחירונים מעודכנים בהתאם למחירונים שהיא תקבל מעת לעת מבעלי המחירון. כל הזכויות לנתוני המחירונים המופיעים באתר שייכים לדלה, ואין לעשות בהם כל שימוש זולת האמור במסמך זה.

   

  ד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל נתוני המחירון הינם באחריות בלעדית של בעל המחירון (לפי המופיע ברשומת הפריט לו שייך המחיר), ובצמוד לתאריך הרשום לכל מחיר. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלדלה אין כל אחריות לנתוני המחירון משום צורה שהיא, וכי הלקוח מוותר מראש על כל זכות לתביעה מדלה מכל סוג שהוא בהקשר לנתוני המחירון.

   

  ה. הלקוח מתחייב להתחבר לאתר דלה באינטרנט באמצעות תוכנת העיט ולבצע "הורדת נתונים מהאתר" לא פחות מפעם בשבוע (אלא אם יקבל הלקוח מדלה אישור שונה ובכתב).

   

  ו. הלקוח מתחייב שלא לבצע כל שינוי בקבצים ובנתונים מכל סוג שהוא, ובכלל זה הוספת קבצים, ביטול קבצים בדיסק בו מותקנת תוכנת העיט במחיצת AIT ובכל המחיצות הקשורות ל AIT. הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו כי כל הזכויות בקבצים ובתוכניות במחיצות אלו שייכות לדלה.

   

  ז. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבכל התחברות לאתר דלה להורדת נתונים, יתחלפו המחירונים הקיימים במחירונים חדשים, והמחירונים הישנים ימחקו, וכי ירשם באתר דלה נתוני השימוש שביצע הלקוח. בכל מקרה, בהתחברות הלקוח לאתר לא יועברו כל נתונים ממחשב הלקוח לאתר זולת נתוני ביצוע ההתחברות, ומונים לכמות השימוש במחירון.

   

  ח. בתמורה לשימוש בנתונים ישלם הלקוח לדלה בהתאם לנספח א' שכולל בין השאר: פקדון מראש, תשלום בגין כל תצוגה של מחיר, מועדי תשלום וכו'.

   

  ט. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שתנאי יסודי לשימוש בנתונים הוא תשלום לפי האמור בנספח א', וכי כל פיגור בתשלום האמור בנספח א' יגרום להפסקת זכותו של הלקוח להשתמש במחירון, ולא תהיה ללקוח כל עילה מכל סוג שהוא כנגד דלה.

   

  י. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש במחירון מותנה בקיום כל התנאים וההתניות לשימוש בתוכנת דלה (כאמור בהסכם נפרד), וכי הפרת התנאים לשימוש בתוכנה ע"י הלקוח או הפסקת זכותו של הלקוח מלהשתמש בתוכנת עיט, יפסיקו אוטומטית את זכותו של הלקוח להשתמש במחירון.

   

  יא. שימוש הלקוח במחירון, מהווה אישור הלקוח לכל תנאי ההסכם.