התחבר | משתמש חדש אורח/ת  
 

הסכם זכות שימוש

 

בין          דלה מערכות ממוחשבות בע"מ

מרחוב בצלאל 4 רמת-גן

(להלן דלה)

 

לבין         הרוכש זכות שימוש בתוכנת עיט

(להלן הלקוח)

 

הואיל   ודלה הינה המתכננת והמפתחת של תוכנות עיט המפורטות מטה

(להלן התוכנה)

 

והואיל  ודלה הינה בעלת כל הזכויות בתוכנה,

 

והואיל והלקוח מעוניין לרכוש זכות שימוש בתוכנה

 

והואיל ודלה מוכנה לתת ללקוח זכות שימוש בתוכנה

 

הותנה והוסכם בין הצדדים:

 

1. המבוא להסכם הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2. בהסכם זה:

תוכנה - כל התוכניות והקבצים ע"ג הדיסקטים/תקליטורים/תעוד המצ"ב.

תוכנת פיתוח - כל התוכניות המיועדות לפיתוח קבצים למערכת.

תוכנת הפעלה - התוכניות להפעלה שוטפת של המערכת.

מערכת - הקבצים והתוכניות שפותחו ע"י דלה המיועדים לשמוש ע"י תוכנת ההפעלה לקליטה ולעיבוד הנתונים.

המערכת כוללת מערכת בסיסית ומודולים אופציונליים לפי הצעת המחיר ו/או תאור טכני.

נתונים - כל הקבצים המכילים מידע שנקלט ועובד ע"י הלקוח, ו/או צד ג' באמצעות התוכנה והמערכת.

 

3. דלה מעניקה בזה והלקוח מקבל בזה זכות שימוש במערכת הבסיסית ובמודולים אופציונליים בהתאם למפורט בחשבונית דלה ששולמה ע"י הלקוח בתנאים שלהלן:

התוכנה נמסרת "כפי שהיא", הלקוח מאשר בזאת שהוא מוכן לקבל את התוכנה "כפי שהיא" ואין לו דרישות וטענות לתאימות התוכנה לצרכיו.

 

 4. זכות השימוש מוענקת ללקוח לשימוש באמצעות מחשב אחד בלבד בהתאם להוראות שיפורטו להלן: הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו ששימוש במחשבים נוספים במקביל מחייבים רכישת זכות שימוש נוספת עבור כל מחשב ואו עבור שימוש ברשת מחשבים.

 

5. הלקוח מתחייב שלא להעביר לצד ג' או לכל אדם שהוא זכות שניתנה לו עפ"י הסכם זה ו/או כל חומר הנוגע לתוכנה זו ונמסר ע"י דלה עפ"י הסכם זה ו/או לא למסור לכל אדם שהוא כל מידע טכני על התוכנה או כל חלק ממנה ו/או כל סוד מסחרי שנמסר לו בקשר לתוכנה זו, כמו כן מתחייב הלקוח להשתמש בתוכנה אך ורק עפ"י הוראות הסכם זה ואך ורק למטרות המנויות בו.

 

6. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 5 דלעיל מתחייב הלקוח לעשות את כל הדרוש על מנת לשמור על התוכנה ועל מנת למנוע כל העברת מידע טכני הנוגע לתוכנה לאחרים ובמיוחד למנוע כל גישה ומידע לתוכנה, צופניה ורשימותיה וכל דבר אחר הקשור בה לכל אדם או גוף שהוא למעט עובדיו של הלקוח.

 

7. כל תוכנה שניתנה ללקוח ע"י דלה בקוד מכונה מותר להעתיקה בכתב או מכונה לצורך גבוי בלבד, זאת בתנאי שבכל זמן נתון לא יחזיק הלקוח יותר מ 3 עותקים.

אין דלה מתחייבת לשמור העתק של מהדורת התוכנה שנמסרה לשימוש הלקוח, או כל מהדורה אחרת, הלקוח יהיה אחראי לשמירת גיבויים מתאימים.

כמו כן מתחייב הלקוח שלא לנסות לפצח את קוד המכונה, לא לשנות את קוד המכונה, לא להעתיק או לשכתב או להוסיף חלקים לתוכנה.

 

8. הלקוח מתחייב לא להעביר תוכנה ותוכניות ו/או קבצים, תעוד התוכנה, תעוד האפליקציות הנגזרות מהתוכנה, דוחות או קבצים או נתונים שנבנו ע"י התוכנה או האפליקציות שנוצרו ממנה, בכל אמצעי אחסון ותעוד כגון:

דיסקט, דיסק, תקליטור, סרט מגנטי, תדפיס ניר או מסך בקוד מכונה או בכל שפה וצורת הצגה אחרת, או באמצאות תקשורת קווית או אלחוטית כלשהי, מידע אודות מבנה התוכנה, אופן פעולתה התוכניות או הקבצים המרכיבים אותה. כמו כן מתחייב הלקוח שלא לפצח את קוד המכונה, לא לשנות את קוד המכונה, לא להעתיק או לשכתב או להוסיף חלקים לתוכנה או למזג את התוכנה עם תוכניות אחרות.

 

9. מוסכם ומותנה בין הצדדים כי התוכנה נמסרת ללקוח בהשאלה בלבד ומקור התוכנה וכל העותקים ישארו בכל עת רכושה של דלה.

 

10. דלה תהיה זכאית לקבל מיד עם דרישתה את התוכנה בחזרה יחד עם כל חומר אחר שנמסר ללקוח בקשר לתוכנה, בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י הלקוח.

 

11. הלקוח מתחייב כלפי דלה לפצות ו/או לשפות אותה על כל נזק שיגרם לה עקב אי מלוי הוראות הסכם זה על ידו.

 

12. בשום מקרה לא תהיה דלה אחראית כלפי צד ב' או צד ג' בגין נזקים כלשהם, לרבות מניעת רווחים, מניעת חסכונות צפויים או נזקים עקיפים או תוצאתיים אחרים הנובעים כתוצאה משימוש או מאי אפשרות שימוש בתוכנה, וזאת אף אם קבלה דלה הודעה בדבר אפשרות של קרות נזקים כאלה או איזושהי תביעה מצד כלשהו.

בכל מקרה הנתונים הינם רכושו ובאחריותו של הלקוח ו/או צד ג' בלבד.

 

13. כל התחייבויות הלקוח עפ"י הסכם זה חלות בהתאמה על כל עובדיו, מנהליו ו/או כל מי שבא מטעמו.

 

 שימוש הלקוח בתוכנה ואו קיום התוכנה במחשבי הלקוח מהווים אישור לכל האמור בהסכם זה.
 

 

הסכם זכות שימוש

 

בין          דלה מערכות ממוחשבות בע"מ

מרחוב בצלאל 4 רמת-גן

(להלן דלה)

 

לבין         הרוכש זכות שימוש בתוכנת עיט

(להלן הלקוח)

 

הואיל   ודלה הינה המתכננת והמפתחת של תוכנות עיט המפורטות מטה

(להלן התוכנה)

 

והואיל  ודלה הינה בעלת כל הזכויות בתוכנה,

 

והואיל והלקוח מעוניין לרכוש זכות שימוש בתוכנה

 

והואיל ודלה מוכנה לתת ללקוח זכות שימוש בתוכנה

 

הותנה והוסכם בין הצדדים:

 

1. המבוא להסכם הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2. בהסכם זה:

תוכנה - כל התוכניות והקבצים ע"ג הדיסקטים/תקליטורים/תעוד המצ"ב.

תוכנת פיתוח - כל התוכניות המיועדות לפיתוח קבצים למערכת.

תוכנת הפעלה - התוכניות להפעלה שוטפת של המערכת.

מערכת - הקבצים והתוכניות שפותחו ע"י דלה המיועדים לשמוש ע"י תוכנת ההפעלה לקליטה ולעיבוד הנתונים.

המערכת כוללת מערכת בסיסית ומודולים אופציונליים לפי הצעת המחיר ו/או תאור טכני.

נתונים - כל הקבצים המכילים מידע שנקלט ועובד ע"י הלקוח, ו/או צד ג' באמצעות התוכנה והמערכת.

 

3. דלה מעניקה בזה והלקוח מקבל בזה זכות שימוש במערכת הבסיסית ובמודולים אופציונליים בהתאם למפורט בחשבונית דלה ששולמה ע"י הלקוח בתנאים שלהלן:

התוכנה נמסרת "כפי שהיא", הלקוח מאשר בזאת שהוא מוכן לקבל את התוכנה "כפי שהיא" ואין לו דרישות וטענות לתאימות התוכנה לצרכיו.

 

 4. זכות השימוש מוענקת ללקוח לשימוש באמצעות מחשב אחד בלבד בהתאם להוראות שיפורטו להלן: הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו ששימוש במחשבים נוספים במקביל מחייבים רכישת זכות שימוש נוספת עבור כל מחשב ואו עבור שימוש ברשת מחשבים.

 

5. הלקוח מתחייב שלא להעביר לצד ג' או לכל אדם שהוא זכות שניתנה לו עפ"י הסכם זה ו/או כל חומר הנוגע לתוכנה זו ונמסר ע"י דלה עפ"י הסכם זה ו/או לא למסור לכל אדם שהוא כל מידע טכני על התוכנה או כל חלק ממנה ו/או כל סוד מסחרי שנמסר לו בקשר לתוכנה זו, כמו כן מתחייב הלקוח להשתמש בתוכנה אך ורק עפ"י הוראות הסכם זה ואך ורק למטרות המנויות בו.

 

6. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 5 דלעיל מתחייב הלקוח לעשות את כל הדרוש על מנת לשמור על התוכנה ועל מנת למנוע כל העברת מידע טכני הנוגע לתוכנה לאחרים ובמיוחד למנוע כל גישה ומידע לתוכנה, צופניה ורשימותיה וכל דבר אחר הקשור בה לכל אדם או גוף שהוא למעט עובדיו של הלקוח.

 

7. כל תוכנה שניתנה ללקוח ע"י דלה בקוד מכונה מותר להעתיקה בכתב או מכונה לצורך גבוי בלבד, זאת בתנאי שבכל זמן נתון לא יחזיק הלקוח יותר מ 3 עותקים.

אין דלה מתחייבת לשמור העתק של מהדורת התוכנה שנמסרה לשימוש הלקוח, או כל מהדורה אחרת, הלקוח יהיה אחראי לשמירת גיבויים מתאימים.

כמו כן מתחייב הלקוח שלא לנסות לפצח את קוד המכונה, לא לשנות את קוד המכונה, לא להעתיק או לשכתב או להוסיף חלקים לתוכנה.

 

8. הלקוח מתחייב לא להעביר תוכנה ותוכניות ו/או קבצים, תעוד התוכנה, תעוד האפליקציות הנגזרות מהתוכנה, דוחות או קבצים או נתונים שנבנו ע"י התוכנה או האפליקציות שנוצרו ממנה, בכל אמצעי אחסון ותעוד כגון:

דיסקט, דיסק, תקליטור, סרט מגנטי, תדפיס ניר או מסך בקוד מכונה או בכל שפה וצורת הצגה אחרת, או באמצאות תקשורת קווית או אלחוטית כלשהי, מידע אודות מבנה התוכנה, אופן פעולתה התוכניות או הקבצים המרכיבים אותה. כמו כן מתחייב הלקוח שלא לפצח את קוד המכונה, לא לשנות את קוד המכונה, לא להעתיק או לשכתב או להוסיף חלקים לתוכנה או למזג את התוכנה עם תוכניות אחרות.

 

9. מוסכם ומותנה בין הצדדים כי התוכנה נמסרת ללקוח בהשאלה בלבד ומקור התוכנה וכל העותקים ישארו בכל עת רכושה של דלה.

 

10. דלה תהיה זכאית לקבל מיד עם דרישתה את התוכנה בחזרה יחד עם כל חומר אחר שנמסר ללקוח בקשר לתוכנה, בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י הלקוח.

 

11. הלקוח מתחייב כלפי דלה לפצות ו/או לשפות אותה על כל נזק שיגרם לה עקב אי מלוי הוראות הסכם זה על ידו.

 

12. בשום מקרה לא תהיה דלה אחראית כלפי צד ב' או צד ג' בגין נזקים כלשהם, לרבות מניעת רווחים, מניעת חסכונות צפויים או נזקים עקיפים או תוצאתיים אחרים הנובעים כתוצאה משימוש או מאי אפשרות שימוש בתוכנה, וזאת אף אם קבלה דלה הודעה בדבר אפשרות של קרות נזקים כאלה או איזושהי תביעה מצד כלשהו.

בכל מקרה הנתונים הינם רכושו ובאחריותו של הלקוח ו/או צד ג' בלבד.

 

13. כל התחייבויות הלקוח עפ"י הסכם זה חלות בהתאמה על כל עובדיו, מנהליו ו/או כל מי שבא מטעמו.

 

 שימוש הלקוח בתוכנה ואו קיום התוכנה במחשבי הלקוח מהווים אישור לכל האמור בהסכם זה.